Attis Risk Management

O gwarancjach

Dlaczego gwarancje ubezpieczeniowe?


Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla firm, które korzystają z kredytów bankowych, uczestniczą w przetargach lub wykonują kontrakty. To narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych na przykład na zabezpieczenie gwarancji bankowych lub wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczenia wystarczy przedstawienie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zapewnia ochronę nie tylko przed nieuczciwymi partnerami, ale także przed niewypłacalnością inwestora jako beneficjenta gwarancji.

Jak funkcjonują w praktyce gwarancje ubezpieczeniowe?


Najbardziej dogodną i najszybszą formą otrzymywania gwarancji jest zawarcie z zakładem ubezpieczeń rocznej umowy o limit, w ramach której wystawiany jest określony rodzaj gwarancji. Takie rozwiązanie znacznie skraca okres oczekiwania na gwarancję oraz eliminuje konieczność składania aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych przy każdorazowym wnioskowaniu o gwarancję ubezpieczeniową. Umowa limitowa zawierana jest najczęściej na okres roku. W trakcie jej obowiązywania zleceniodawca składa uproszczone wnioski dotyczące poszczególnych kontraktów, które mają być zabezpieczane różnymi gwarancjami.

Jak przebiega realizacja wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowych?


Jeżeli dojdzie do szkody, beneficjent, zgodnie z treścią gwarancji, wzywa zakład ubezpieczeń (gwaranta)  do wypłaty z gwarancji. Gwarant dokonuje oceny prawidłowości wezwania, podejmuje decyzję o wypłacie, a następnie kieruje roszczenie regresowe do zleceniodawcy gwarancji. Zleceniodawca rozlicza się z gwarantem a następnie prowadzi dalej samodzielnie spór z beneficjentem o zasadność wezwania skierowanego do gwaranta.

W życiu gospodarczym zdarza się wiele sytuacji, najczęściej sformalizowanych umowami, w których jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej do wykonania usługi lub wypłaty należności finansowej.


Fakt spisania umowy nie usuwa jednak ryzyka niewywiązania się z takich zobowiązań – z powodu zdarzeń losowych lub innych przyczyn. Wykonawca kontraktu budowlanego może na przykład nieprawidłowo wykonać przewidziane w nim prace albo wykorzystać niezgodnie z przeznaczeniem otrzymaną zaliczkę. Druga strona może więc zechcieć, by strona zobowiązana wypłaciła z góry odpowiednią sumę pieniędzy, która pokryje ewentualne straty spowodowane niewywiązaniem się z umowy. Ta jednak może z różnych przyczyn nie chcieć tego robić – choćby z obawy przed utratą płynności finansowej. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem dla obu stron jest gwarancja ubezpieczeniowa. Strona zobowiązana, zwana w tym kontekście Wnioskodawcą, może zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z wnioskiem o zabezpieczenie jego zobowiązań. Ubezpieczyciel pobiera składkę będącą ułamkiem sumy, o którą chodzi i bierze na siebie obowiązek zrekompensowania ewentualnych strat drugiej stronie, zwanej Beneficjentem.

Gwarancje ubezpieczeniowe znajdują zastosowanie również w innych sytuacjach. Importer może uniknąć dzięki niej składania zabezpieczenia przyszłych należności celnych – wystarczy, że przedstawi urzędowi celnemu gwarancję ubezpieczyciela. Na podobnej zasadzie przedsiębiorca zamierzający uczestniczyć w przetargu może przystąpić do niego bez wpłacania wadium w formie pieniężnej.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.