Attis Risk Management

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja zapłaty wadium

– gwarancja wykorzystywana na etapie przetargu.
Stanowi ekwiwalent wadium pieniężnego, które wnosi przedsiębiorca przystępujący do przetargu. Dzięki niej wykonawca może uczestniczyć w przetargu bez angażowania własnych środków. Gwarancja ta zabezpiecza pokrycie strat organizatora przetargu, gdy zobowiązany, który wygrał przetarg, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub gdy z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy lub nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Okres ważności gwarancji zwykle jest niedługi i pokrywa się z okresem związania ofertą.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.